Tin cổ đông

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

20.03.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán

20.03.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán.


Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

23.01.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023


Công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về báo cáo SXKD 2023, kế hoạch năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

18.01.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/NQ.HĐQT2024 về báo cáo sản xuất kinh doanh trước kiểm toán năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

11.01.2024

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 trước kiểm toán năm 2023.    1 2 3, 4 ... 45 46 47  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89