Tin cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lê Việt - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (đăng ký mua lần 2).

30.08.2019

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lê Việt - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (đăng ký mua lần 2).


Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019.

09.08.2019

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019


Công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019.

09.08.2019

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Thông báo Công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019.


Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Việt- Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

25.07.2019

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng Thông báo Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của ÔngLê Việt- Thành Viên Hội Đồng Quản Trị từ ngày 02/7/2019 đến ngày 22/7/2019.


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (đăng ký mua lần 2), Ông Lê Việt- Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

25.07.2019

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng Thông báo Anh Lê Việt- Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu dự kiến từ ngày 01/8/2019 đến ngày 01/9/2019 1 2 3 ... 22 23 24  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89