Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường bất thường năm 2021

18.06.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin thông báo Nghị quyết HĐQT về việc Hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường bất thường năm 2021.


Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

03.06.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.


Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán năm 2021

27.05.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC


Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

24.05.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố nội dung nghị quyết số 05/NQ.HĐQT2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

28.04.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Số 04/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 . 1 2 3 ... 32 33 34  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89