Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

03.04.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

13.04.2016

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

14.04.2015

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

04.04.2014

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

05.04.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013    1 2 3 4  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89