Tin cổ đông
Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty thay đổi (Tháng 04-2021)

12.04.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Điều lệ công ty thay đổi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 08/4/2021.


Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất thay đổi (Tháng 04-2021)

12.04.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị thay đổi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 08/4/2021.


Quy chế hoạt động của HĐQT thay đổi (Tháng 4-2021)

12.04.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế hoạt động của HĐQT thay đổi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 08/4/2021.


Quy chế hoạt động của BKS (Tháng 04-2021)

12.04.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế hoạt động của BKS được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 08/4/2021.


Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất

10.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 09/4/2019. 1 2  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89